data - Informarea candidatului cu privire la elementele contractului de munca
Anterior incheierii contractului de munca, angajatorul trebuie sa informeze persoana selectata in vederea angajarii cu privire la clauzele generale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract.

ATENTIE!

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2005 a modificat Codul muncii, prevazand ca angajatorul nu mai are obligatia de a informa toate persoanele care solicita angajarea cu privire la elementele viitorului contract, ci numai persoana deja selectata in vederea angajarii.

Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii se considera indeplinita de catre angajator la momentul comunicarii ofertei sale privind continutul contractului individual de munca.
In situatia in care angajatorul nu isi executa aceasta obligatie, salariatul este in drept sa sesizeze, in termen de 30 de zile, instanta judecatoreasca competenta si sa solicite despagubiri corespunzatoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutarii de catre angajator a obligatiei sale de informare.

O exceptie aici: dintre elementele contractului de munca cu privire la care persoana selectata trebuie informata, durata perioadei de proba are un statut special. Aici legea prevede o sanctiune specifica in art. 32 alin. (3) din Codul muncii: "neinformarea salariatului anterior incheierii contractului individual de munca cu privire la perioada de proba duce la decaderea angajatorului din dreptul de a verifica aptitudinile salariatului printr-o asemenea modalitate".

Concret, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata pentru ocuparea unui post cu privire la clauzele generale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract.

Adica cel putin cu privire la urma toarele elemente:

a) identitatea partilor;
b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;
c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania sau altor acte normative si atributiile postului;
e) riscurile specifice postului;
f) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
g) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;
h) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
i) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
j) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul; durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
k) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
l) durata perioadei de proba, dupa caz.

Dat fiind faptul ca, prin comunicarea clauzelor generale ale contractului, realizata anterior incheierii efective a acestuia, angajatorul se expune riscului divulgarii anumitor informatii privind politica sa de personal, art. 17 alin. (4) din Codul muncii prevede posibilitatea incheierii cu persoana selectata in vederea angajarii a unui contract de confidentialitate.
Va prezentam in continuare modelul unui asemenea contract.

Contract de confidentialitate
Incheiat astazi, ... intre

Incheiat astazi, ... intre

S.C. ..., reprezentata prin ..., in calitate de angajator si
Dl (dna) ..., domiciliul (adresa completa) ..., legitimat cu ..., CNP ..., in calitate de persoana selectata in vederea angajarii pe postul de...

Art. 1. Dl (dna) se obliga sa pastreze confidentialitatea cu privire la informatiile ce i se vor furniza prealabil incheierii contractului de munca, prin informarea realizata potrivit art. 17 din Codul muncii, ca si pe parcursul interviului desfasurat la sediul angajatorului, privind urmatoarele domenii:
- drepturile banesti aferente postului;
- modalitatea de plata a salariului si periodicitatea acesteia;
- avantajele in natura aferente postului;
- riscurile specifice acestuia;
- durata concediului de odihna;
- clauza de neconcurenta si orice alte clauze speciale.
Art. 2. Incalcarea obligatiei prevazute in art. 1 atrage plata de despagubiri catre angajator in valoare de ... lei.
Art. 3. Obligatia prevazuta in art. 1 inceteaza:
- prin acordul expres al angajatorului;
- dupa expirarea unui termen de ...;
- la data la care informatiile respective au devenit publice pe alte cai.
Art. 4. Obligatia prevazuta in art. 1 nu inceteaza prin incheierea contractului individual de munca de catre candidat.

Prezentul contract s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, catre unul pentru fiecare parte.

Angajator, Candidat la ocuparea postului de .........,
................ ............................


In cazul in care salariatul urmeaza sa isi desfasoare munca in strainatate, angajatorul are obligatia de informare cu privire la toate elementele necesare in cazul prestarii muncii in tara, dar si o serie de elemente suplimentare:
a) durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata in strainatate;
b) moneda in care vor fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile de plata;
c) prestatiile in bani si/sau in natura aferente desfasurarii activitatii in strainatate;
d) conditiile de clima;
e) reglementarile principale din legislatia muncii din acea tara;
f) obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune in pericol viata, libertatea sau siguranta personala.
In plus, incadrarea strainilor si apatrizilor prin contract individual de munca se va putea face numai in baza unui permis de munca.

ATENTIE!

La negocierea si incheierea contractului individual de munca, atat angajatorul cat si salariatul pot fi asistati de catre terti, conform propriei optiuni, curespectarea confidentialitatii.

Aceasta reglementare nou-introdusa in Codul muncii, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2005, da posibilitatea partilor de a veni la negociere in prezenta unor persoane care au cunostinte speciale in domeniul raporturilor de munca si care sunt in masura sa asiste persoana in cauza, pentru obtinerea unui contract cat mai avantajos. Aceasta posibilitate exista atat in cazul contractelor care urmeaza sa se execute in tara, cat si al celor care se vor executa in strainatate.

Exemplu

Persoana care se angajeaza ar putea veni asistata de avocat, de liderul sindicatului din unitatea unde se va incadra, de un reprezentant al sindicatului reprezentativ in ramura respectiva de activitate, de un reprezentant al unei organizatii guvernamentale cu atributii indomeniul protectiei categoriei respective de persoane (varstnici, absolventi, persoane cu handicap, persoane care se reincadreaza dupa o perioada de inactivitate etc.).
Angajatorul poate fi asistat de catre consilierul juridic, de catre avocat, de catre liderul sindicatului in unitate etc.

Sursa: legislatiamuncii.ro


Adauga la favorite sau la principalele retele de socializare :

Alte articole din categoria utile care s-ar putea sa te intereseze :
data Salariul minim de incadrare pentru un fochist
data Perioada in care salariatul se afla in concediu fara plata pentru studii constituie vechime in munca
data Normele de munca
data Certificatul medical
data Plata comisioanelor catre ITM
data Concedierea disciplinara
data Pensia militara si cumulul de functii
data Plata salariului in moneda nationala
data Contestatia unei sanctiuni avertisment scris
data Beneficiarii concediului si indemnizatiei de boala