data - Conditii de acordare de concediu de maternitate
1. Perioada de acordare

Concediul de maternitate poate fi acordat inainte sau dupa nastere, pe o perioada de cel mult 126 de zile, intrucat perioada de prenatal poate fi compensata in parte cu cea de postnatal, in functie de optiunea persoanei sau de recomandarea medicului.

Care este perioada de acordare a concediului prenatal?

Femeia gravida poate beneficia de 63 de zile de concediu medical prenatal inainte de data previzibila a nasterii, dar nu mai devreme de a 84-a zi anterioara acestei date.

IMPORTANT!

Concediul medical prenatal se acorda, in exclusivitate, pentru sarcina, si nu pentru afectiuni ce pot interveni pe parcursul sarcinii, fara legatura cu sarcina.

Cu atat mai mult, daca se constata o sarcina dificila, este posibil ca, indiferent de optiunea mamei, sa se acorde concediul prenatal cu o intindere mai mare de 63 de zile.

Exemplu

In cazul in care intre data estimata a nasterii si data nasterii copilului exista o perioada de timp mai mare de 21 de zile calendaristice, iar salariata beneficiaza de concediu prenatal cu 63 de zile inaintea datei estimate a nasterii, concediul pentru sarcina va fi mai mare de 63 de zile. Concediul prenatal va fi in acest caz mai mare de 84 de zile (63 + 21), ceea ce genereaza imposibilitatea acordarii celor 42 de zile de concediu postnatal obligatoriu.

In aceasta situatie, indemnizatia aferenta concediului pentru cresterea copilului se va acorda numai dupa parcurgerea perioadei de 42 de zile de la nastere.

In ipoteza existentei unei stari precare a sanatatii salariatei in perioada sarcinii, in afara acordarii concediului prenatal, medicul are urmatoarele posibilitati:

? in cazul problemelor de sanatate independente de sarcina

Daca a intervenit starea de boala a gravidei inainte de a intra in concediul de maternitate, medicul poate elibera un certificat medical privind starea de incapacitate de munca, ce da dreptul la un concediu medical obisnuit, care urmeaza regulile acestui tip de concediu. Acest concediu nu este un concediu de maternitate prenatal.

? in cazul existentei unor neconcordante intre specificul sarcinii si posibilitatile angajatorului de a asigura o buna protectie a salariatei gravide la locul de munca

Salariata gravida are obligatia de a comunica in scris starea sa de graviditate, in conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr. 96/2003, modificata si completata. Angajatorul evalueaza impreuna cu medicul de medicina a muncii riscurile la care este supusa salariata la locul de munca, intocmind un raport de evaluare. Raportul de evaluare contine detalii privind riscurile specifice locului de munca al salariatei in cauza si masurile suplimentare de protectie pe care trebuie sa le respecte aceasta.

Daca angajatorul nu a putut dispune modificarea conditiilor de munca, respectiv programul de lucru al acesteia, din motive obiective, salariata poate solicita concediul de risc maternal, de cel mult 120 de zile calendaristice, in functie de recomandarea medicului si de justificarea angajatorului .

In acest caz nu ne aflam in prezenta unui concediu de maternitate, ci a concediului de risc maternal care se acorda la cererea salariatei, pe baza recomandarii medicului care supravegheaza sarcina. Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina, incepand cu luna a 6-a de sarcina, daca solicitanta prezinta certificatul de persoana cu handicap.

Care este perioada de acordare a concediului postnatal (pentru lauzie)?
Durata concediului de lauzie este de 63 de zile, conform art. 119 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, modificata si completata.
Intrucat exista posibilitatea compensarii intre concediul prenatal si postnatal, durata maxima a concediului de lauzie poate atinge 126 de zile ulterior nasterii copilului.

Prevederile O.U.G. nr. 96/2003 il obliga pe angajator sa nu permita revenirea la locul de munca a femeii care a nascut mai devreme de 42 de zile dupa nasterea copilului. De aceea, medicul care a asistat la nastere sau medicul de familie va acorda cel putin 42 de zile de concediu de lauzie.

Daca durata concediului prenatal este mai mare de 84 de zile, ca urmare a compensarii cu concediul postnatal, concediul pentru cresterea copilului nu va putea fi acordat decat la parcurgerea perioadei de 42 de zile de la nastere.

IMPORTANT!

In situatia in care copilul se naste mort sau moare pe parcursul concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se va plati pe intreaga durata a concediului de lauzie.

2. Titularul dreptului

Cine are dreptul la indemnizatie de maternitate?

Beneficiaza de indemnizatia de maternitate salariatele care, in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical inscrise in certificatul de concediu medical, au un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni sau de perioade asimilate potrivit legii.

Pot primi indemnizatie pentru maternitate beneficiara (asigurata care indeplineste conditiile prevazute pentru a primi indemnizatia) sau alte persoane:

a) reprezentantul legal sau mandatarul desemnat prin procura speciala de catre acesta (art. 39 din O.U.G. nr. 158/2005);

b) in cazul in care, pana la achitarea indemnizatiei cuvenite, salariata a decedat, indemnizatia de maternitate cuvenita pentru luna in curs si neachitata asiguratei decedate se plateste:
- sotului supravietuitor;
- copiilor ;
- parintilor ;
- in lipsa acestora, persoanei care dovedeste ca a ingrijit-o pana la data decesului .
3. Stagiul de cotizare si perioadele asimilate

Stagiul de cotizare se constituie din perioadele pentru care s-a achitat CCIASS (0,75%) de catre angajator, conform art. 3 si art. 7 din O.U.G. nr. 158/2005.


Exista posibilitatea utilizarii oricaror 6 luni de stagiu de cotizare, n ultimele 12 luni inaintea lunii de acordare a concediului de maternitate. Prin urmare, nu este necesar castagiul de cotizare sa fie o perioada continua anterioara primei zile de concediu de maternitate. Stagiul de cotizare necesar pentru obtinerea prestatiei de asigurari sociale pentru maternitate poate fi constituit din suma a 6 luni, oricare ar fi ele in termenul de 12 luni dinaintea lunii de acordare a concediului medical de maternitate, care este inscrisa in certificatul medical emis de medicul abilitat de lege in acest sens.

IMPORTANT!

In cazul contractelor de munca cu timp partial veti tine cont de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2005, care abroga alin. (3) al art. 103 din Codul muncii. Astfel, incepand cu 08.07.2005, contractele de munca cu timp partial nu mai genereaza stagiu de cotizare proportional cu timpul efectiv lucrat, ci un stagiu de cotizare intreg, indiferent de timpul efectiv lucrat.

Perioadele asimilate stagiului de cotizare sunt perioadele in care nu se contribuiepentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, dar care pot fi folosite la obtinerea unora dintre drepturile de asigurari sociale. Perioadele asimilate pot fi:

a) perioada cat asigurata a beneficiat de concedii medicale, de concediu pentrucresterea copilului, de pensie de invaliditate;
b) perioada in care asigurata a urmat si cursuri de zi ale invatamantului universitar,pe durata normala a acestora, cu conditia absolvirii.

Recunoasterea perioadelor asimilate se face numai daca ele nu se suprapun cu perioade contributive.

Exemplu

M.D. este angajata cu contract individual de munca cu norma intreaga de 8 ore/zi la o societatecomerciala. In timpul activitatii in munca desfasurate, ea a urmat si cursurile unei facultati de chimie,curs de zi. M.D. nu va putea utiliza la obtinerea drepturilor de asigurari sociale (de maternitate, deingrijire a copilului bolnav) perioada facultatii, cu titlu de perioada asimilata, deoarece, concomitent,ea a avut calitatea de asigurata, in baza contractului individual de munca, iar in aceasta perioada drepturile de asigurari sociale s-au datorat potrivit O.U.G. nr. 158/2005.

Trebuie mentionat ca un concediu de maternitate se acorda in considerarea starii de sanatate delicata a gravidei sau a lauzei, motiv pentru care, chiar daca salariata nuindeplineste conditiile privind stagiul de cotizare necesar punerii in plata, absentele salela serviciu consemnate in certificatul medical, sunt motivate de starea de graviditate.

Exemplu

O persoana se incadreaza in munca dupa terminarea liceului. Activitatea incepe in data de01.03.2006, iar data de 07.06.2006 reprezinta prima zi inscrisa in certificatul medical. Persoana nu arestagiul de cotizare de 6 luni in ultimele 12 luni anterioare lunii de acordare a concediului medical.

4. Cuantumul indemnizatiei de maternitate si baza de calcul

Cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale reprezinta produsul dintre un
procent determinat si valoarea bazei de calcul, stabilite de lege.

I = X% x Bc

Indemnizatia de maternitate reprezinta 85% din media veniturilor din ultimele 6 luni anterioare lunii de acordare a concediului medical inscrise in certificatul medical, in baza carora s-a achitat CCIASS.

In baza de calcul pot intra perioade in care asiguratul:
? a urmat cursurile unei facultati pe care a absolvit-o;
? a efectuat stagiul militar obligatoriu;
? a beneficiat de CCC;
? a beneficiat de pensie de invaliditate.

Pentru aceste perioade baza de calcul o constituie salariul minim brut garantat in plata (330 RON).

● Daca in baza de calcul intra si perioadele in care salariata a beneficiat si de alte drepturi de asigurari sociale, baza de calcul o constituie cuantumul indemnizatiilor stabilite la acel moment.

Exemplu

Anterior concediului prenatal, salariata beneficiaza de concediu pentru incapacitate temporara de munca. La calculul indemnizatiei de maternitate se va tine cont si de valoarea indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca (85% aplicat la 75% din baza de calcul a concediului pentru incapacitate temporara de munca).

Asigurata beneficiaza de concediu pentru ingrijirea primului copil bolnav si ramane din nou insarcinata, beneficiind in continuare de un concediu prenatal pentru al doilea copil. Indemnizatia de maternitate va reprezenta 85% din valoarea indemnizatiei pentru ingrijirea primului copil (85% aplicat la 85% din baza de calcul a indemnizatiei pentru ingrijirea primului copil bolnav).

IMPORTANT!

Indemnizatia de asigurari sociale se achita pentru zilele lucratoare cuprinse in certificatele medicale si reprezinta produsul dintre media zilnica si procentul stabilit de lege (85%), multiplicat cu numarul de zile lucratoare din concediul medical.


Cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale acordate pe o perioada mai marede 90 de zile se indexeaza odata cu indexarea valorii punctului de pensie.

5. Cine suporta indemnizatia de maternitate?

Indemnizatia aferenta concediului medical de maternitate se suporta integral din contributia pentru concedii si indemnizatii asigurari sociale de sanatate (art. 25 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005).


Calculul si plata indemnizatiei de maternitate se fac pe baza certificatului medical eliberat potrivit legii, care constituie document justificativ pentru plata (art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005).


Calculul si plata indemnizatiei de asigurari sociale se fac lunar de catre angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, in cazul persoanelor care se afla in raporturi de munca sau de serviciu.

In acest scop, angajatul are obligatia de a prezenta in timp util certificatul medical emis potrivit legii, cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul (anexa nr. 1 din Ordinul M.S. P.C.N.A.S. nr. 233/125/2006)

De regula, suma de bani datorata cu titlu de indemnizatie de maternitate se scade din contributia datorata de angajator catre FNUASS pentru concedii si indemnizatii de sanatate.

6. Pana cand se datoreaza indemnizatia de maternitate?

a) Daca plata nu s-a facut la termenul stabilit de lege

Indemnizatiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, in termenul de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite.

In cazul acesta, cuantumul indemnizatiei solicitate se achita la nivelul cuvenit pentru perioada prevazuta in certificatul medical de maternitate neonorat (art. 40 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005)

b) Plata nu se mai datoreaza daca:
- beneficiarul a decedat;
- beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor;
- beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania nu are incheiata conventie de asigurari sociale;
- beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat.

Erorile de calcul si refuzul de a efectua plata se sanctioneaza contraventional.

7. Certificatul medical pentru maternitate

Certificatul medical se elibereaza potrivit Ordinului nr. 233/125/2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului medical si a instructiunilor privind completarea si eliberarea certificatelor de concediu medical in baza carora se acorda indemnizatiile asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate. Codul de diagnostic este 08 - sarcina si lauzie. Conditiile de acordare a acestui concediu sunt reglementate si de Ordinul comun nr. 60/32/2006 privind Normele de aplicare a O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Certificatul medical se va elibera persoanelor care au prezentat adeverinta de platitor.
Certificatul se completeaza si se elibereaza, de regula, la data la care are loc consultatia, indicandu-se numarul de zile de concediu acordat pentru viitor.
In cazul concediului pentru sarcina si lauzie, certificatul medical se poate acorda si la o data ulterioara consultatiei.

Certificatele de concediu medical pentru sarcina se elibereaza pe perioade de cel mult 30 de zile (pentru luna in curs), de medicul de familie si/sau de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie care asista gravida.
Pe certificatul medical se metioneaza caracterul initial, acesta putand sa se prelungeasca cu mentiunea in continuare daca nu au intervenit intreruperi, iar medicul care prelungeste concediul a eliberat si certificatul medical initial.

Certificatul de concediu medical pentru lauzie se elibereaza de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie din unitatea sanitara in care a nascut femeia sau de catre medicul care a asistat nasterea sau de medicul de familie pentru perioade de 30 de zile.

legislatiamuncii.ro

Adauga la favorite sau la principalele retele de socializare :

Alte articole din categoria utile care s-ar putea sa te intereseze :
data Perioada in care salariatul se afla in concediu fara plata pentru studii constituie vechime in munca
data Normele de munca
data Certificatul medical
data Plata comisioanelor catre ITM
data Concedierea disciplinara
data Pensia militara si cumulul de functii
data Plata salariului in moneda nationala
data Contestatia unei sanctiuni avertisment scris
data Beneficiarii concediului si indemnizatiei de boala